Na reciklažno dvorište možete odložiti sljedeće vrste otpada:

Vrste otpada koje možete odložiti na reciklažno dvorište možete preuzeti ovdje.

Upute za odvojeno sakupljanje otpada možete preuzeti ovdje.