Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda

O nama

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) jedinica lokalne i područne samouprave dužna je osigurati odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada na način da osigura reciklažno dvorište. Shodno tome, Općina Stari Jankovci je izgradila reciklažno dvorište s ciljem uspostave cjelovitog sustava odvojenog prikupljanja otpada.

ŠTO?
Reciklažno dvorište je ograđeni i nadzirani objekt, opremljen sustavima za zaštitu okoliša, u kojem je organizirano preuzimanje i odvojeno skupljanje i razvrstavanje različitih vrsta otpada.

TKO?
Otpad na reciklažno dvorište mogu bez naknade odlagati samo fizičke osobe (kućanstva) s područja Općine Stari Jankovci.

KAKO?
Korisnici reciklažnog dvorišta dužni su sortirati otpad te isti odložiti u odgovarajuće spremnike prema ključnim brojevima otpada, prije čega će se svaka vrsta otpada vagati.

GDJE?